Aankopen
Zoekfilters wijzigen
vinden de
Huis

Aankopen

Dankzij de samenwerking met zorgvuldig geselecteerde Italiaanse en buitenlandse agentschappen kan itcasa haar klanten een exclusieve collectie van eigendommen aanbieden die zelfs aan de meest bijzondere smaak voldoen.

Indien het gewenste type eigendom niet onmiddellijk beschikbaar is in onze collectie, biedt itcasa, een gepersonaliseerde zoekdienst aan die, de markt volgend volgens de zoekcriteria van de klant, nieuwe eigendommen aangeeft die op de markt worden gebracht en die interessant kunnen zijn voor de klant.

Zodra het geschikte onroerend goed is gevonden, biedt itcasa haar klanten alle hulp die nodig is om de aankoop te doen, inclusief:

 • Taxatie van onroerend goed;
 • Het opstellen van een technisch rapport met alle nodige documentatie voor de evaluatie van de stedenbouwkundige, bouwkundige en algemene regelmatigheid van het onroerend goed, met vermelding van eventuele bijzondere omstandigheden, zowel positieve als negatieve, die de keuze van het onroerend goed door de koper zouden kunnen beïnvloeden;
 • De indiening van het formele aankoopvoorstel;
 • De voorbereiding van of het toezicht op de technische en juridische praktijken die nodig zijn voor het opstellen van het voorlopige koopcontract (ook "compromesso" genoemd) en de daaropvolgende notariële akte.

Hieronder volgen in het kort de belangrijkste aspecten van de aankoop van een onroerend goed.

Formeel aankoopvoorstel

De eerste stap bij de aankoop van een onroerend goed is de schriftelijke opstelling en de daaropvolgende verzending van het formele koopvoorstel, waarbij de koper zich er onherroepelijk toe verbindt om gedurende de in het voorstel zelf aangegeven geldigheidsduur het onroerend goed voor zichzelf of voor een later te noemen persoon of vennootschap aan te kopen tegen de in het aanbod vermelde prijs.

Tegelijk met het formele koopvoorstel overhandigt de koper aan itcasa , als makelaar in onroerend goed, een niet-overdraagbare cheque op naam van de verkoper, die itcasa aan de verkoper overhandigt op het ogenblik dat deze laatste, de voorwaarden van het voorstel aanvaardend, het voorstel mede ondertekent. Het bedrag van de cheque (dat varieert naar gelang van de waarde van het goed) geldt als "aanbetaling" die op haar beurt "bevestigend" of "boetvaardig" kan zijn naar gelang van het geval en indien de verkoper het aanbod zou weigeren, wordt de cheque binnen 5 dagen aan de koper teruggegeven.

Voorlopig contract (ook wel "compromis" genoemd)

Indien het aanbod wordt aanvaard en vervolgens medeondertekend door de verkoper, is de volgende stap de opstelling en ondertekening van het voorlopige contract, ook compromis genoemd.

Bij de ondertekening van het compromis zal de koper een aanbetaling moeten doen, die gewoonlijk tussen 10% en 30% van de totale overeengekomen koopprijs ligt en die ook in het contract wordt vermeld:

 • Prijs;
 • Betalingsvoorwaarden;
 • Deadlines;
 • De status van het eigendom (leeg, verhuurd, enz.);
 • De garantie dat het eigendom vrij van lasten zal worden overgedragen(met inbegrip van de condominiumkosten uit het verleden);
 • De datum van levering van het eigendom;
 • De datum van de notariële akte van verkoop (gewoonlijk tussen 2 en 4 maanden na de datum van het sluiten van het compromis).

Met de ondertekening van het compromis hebben de betrokken partijen de zekerheid dat, aangezien de wil van één of beide partijen niet ontbreekt - in welk geval het noodzakelijk is het type aanbetaling dat op het ogenblik van het compromis is betaald in aanmerking te nemen om de te volgen procedure beter te begrijpen - de verkoop succesvol zal zijn en derhalve, wettelijk, de commissie verschuldigd is aan de makelaar.

Notariële akte

De notariële akte is de laatste akte van de koop en verkoop van een onroerend goed en wordt verleden ten overstaan van een notaris (gewoonlijk gekozen door de koper) en de betrokken partijen (verkoper en koper).
Alvorens de akte op te stellen, verricht de notaris alle controles met betrekking tot het te verkopen goed (opzoekingen in het kadaster, opzoekingen van hypotheken, enz.) en pas wanneer hij de conformiteit van het goed heeft vastgesteld, stelt hij de akte op, die door de partijen in zijn aanwezigheid wordt ondertekend, en vervolgens registreert hij het goed, betaalt hij de desbetreffende belastingen, de inschrijving in het register van de burgerlijke stand en de kadastrale overschrijving.
Vaak wordt samen met de akte ook de hypotheekakte ondertekend en na deze handeling zorgt de notaris voor de hypothecaire inschrijving ten gunste van de kredietverstrekkende bank.
Bij het verlijden van de akte wordt het saldo van de tussen de partijen bedongen prijs betaald en worden de notariskosten verrekend.

Aankoopkosten

Normaal mogen de kosten voor de aankoop van een onroerend goed niet meer bedragen dan 12% van de waarde van het onroerend goed.
Aangezien alle voor het verlijden van de notariële akte noodzakelijke kosten (honoraria van de notaris, belastingen voor de aankoop van het onroerend goed, enz.) ten laste van de koper komen, is het aan de koper om de notaris van zijn keuze te kiezen voor het verlijden van de overeenkomst.

De voornaamste kosten verbonden aan de aankoop van onroerend goed zijn de volgende:

 • Belastingen die verschuldigd zijn voor de overdracht van het onroerend goed - variëren naargelang van het type onroerend goed (eerste woning, tweede woning, enz.) en het type verkoper. Zo varieert de waarde van de belastingen die verschuldigd zijn bij de aankoop van een onroerend goed van een particuliere verkoper in de regel tussen 2% en 9% van de kadastrale waarde van het goed, die wordt geherwaardeerd naar gelang van de categorie waartoe het goed behoort.
 • Notaris - het honorarium van de notaris wordt vastgesteld volgens nationale tabellen en varieert naar gelang van de waarde van het onroerend goed dat wordt aangekocht.
 • Makelaarskantoor - de commissie van itcasa varieert gewoonlijk tussen 2% en 5% van de totale aankoopprijs (exclusief BTW), afhankelijk van de waarde van het onroerend goed.A