Privacy
Zoekfilters wijzigen
vinden de
Huis

Privacybeleid van www.itcasa.it

Deze Website verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van haar Gebruikers.

Dit document kan worden afgedrukt met de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Samenvatting van het beleid

Persoonsgegevens die worden verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:

  • Contact opnemen met de gebruiker

   • Telefonisch contact

    Persoonsgegevens: telefoonnummer

   • Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonlijke gegevens: e-mail

   • Contactformulier

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mail; voornaam; telefoonnummer

  • Hosting en backend-infrastructuur

   • ArubaCloud

    Persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst

  • Interactie met sociale netwerken en externe platforms

   • Facebook Like-knop en sociale widgets, Twitter Tweet-knop en sociale widgets, Linkedin-knop en sociale widgets, en Pinterest Pin it-knop en sociale widgets.

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceringsinstrument

  • Remarketing en behavioral targeting

   • Facebook Remarketing en Google Ads Remarketing

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceringsinstrument

  • Statistieken

   • Google Analytics met geanonimiseerd IP, Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) en Google Ads conversion tracking

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceringsinstrument

  • Inhoud van externe platforms weergeven

   • Google Maps Widget, Vimeo Video en YouTube Video Widget

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceringsinstrument

   • YouTube video widget zonder cookies

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

   • Google lettertypen

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; diverse soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst

Contact informatie

  • Gegevensbeheerder

   itcasa
   52037 Anghiari
   Emailadres eigenaar: info@itcasa.it

Volledig beleid

Gegevensbeheerder

itcasa
52037 Anghiari
Emailadres eigenaar: info@itcasa.it

Soorten verzamelde gegevens

Tot de Persoonsgegevens die door deze Website worden verzameld, hetzij zelfstandig hetzij via derden, behoren onder meer: Traceermiddel; Gebruiksgegevens; telefoonnummer; e-mail; voornaam; achternaam.

Alle bijzonderheden over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de desbetreffende rubrieken van dit privacybeleid of door middel van specifieke informatieteksten die vóór het verzamelen van de gegevens zelf worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Website.
Tenzij anders vermeld, zijn alle door deze Website gevraagde gegevens verplicht. Indien de Gebruiker weigert om het te verstrekken, kan het onmogelijk zijn voor deze Web Site om de Dienst te verlenen. In gevallen waarin deze Website bepaalde Gegevens als optioneel aanduidt, staat het Gebruikers vrij zich te onthouden van het verstrekken van dergelijke Gegevens, zonder dat dit enige invloed heeft op de beschikbaarheid van de Dienst of de werking ervan.
Gebruikers die twijfelen over welke Gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd contact op te nemen met de Gegevensbeheerder.
Het eventuele gebruik van Cookies - of van andere tracking tools - door deze Website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Website worden gebruikt, heeft, tenzij anders aangegeven, tot doel de Dienst te verlenen die door de Gebruiker wordt gevraagd, naast de verdere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonlijke Gegevens van derden die via deze Website zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij/zij het recht heeft om deze te communiceren of te verspreiden, waarbij hij/zij de Eigenaar ontslaat van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Methode en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens

Behandelingswijzen

De verantwoordelijke voor de verwerking neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, bekendmaking van, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of telematicahulpmiddelen, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de verantwoordelijke voor de verwerking hebben in sommige gevallen andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze website (administratieve, commerciële, marketing-, juridische en systeembeheerders) of externe personen (zoals externe leveranciers van technische diensten, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn aangesteld als gegevensverwerkers, toegang tot de gegevens. De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers kan altijd bij de verantwoordelijke voor de verwerking worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Gegevensverwerker verwerkt Persoonsgegevens over de Gebruiker indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de Gebruiker heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden is het de verantwoordelijke voor de verwerking toegestaan Persoonsgegevens te verwerken zonder toestemming van de Gebruiker of zonder een van de hieronder genoemde rechtsgronden, totdat de Gebruiker bezwaar maakt ("op-out") tegen een dergelijke verwerking. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens valt;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden.

Het is echter altijd mogelijk de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen de concrete rechtsgrondslag van elke verwerking te verduidelijken en met name aan te geven of de verwerking op de wet is gebaseerd, door een overeenkomst is voorgeschreven of noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De gegevens worden verwerkt in het operationele hoofdkwartier van de verantwoordelijke voor de verwerking en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.
De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden doorgegeven aan een ander land dan het land waar de gebruiker zich bevindt. Voor nadere informatie over de plaats van de verwerking wordt verwezen naar het gedeelte over de details van de verwerking van persoonsgegevens.

De Gebruiker heeft het recht informatie te verkrijgen over de rechtsgrondslag voor de doorgifte van Gegevens buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of gevormd door twee of meer landen, zoals de VN, alsmede over de veiligheidsmaatregelen die door de Gegevensverantwoordelijke zijn genomen om de Gegevens te beschermen.

U kunt nagaan of een van de bovengenoemde doorgiften plaatsvindt door het gedeelte van dit document te raadplegen dat betrekking heeft op de details van de verwerking van Persoonsgegevens of door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het boven aan deze pagina vermelde adres.

Instandhoudingsperiode

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die vereist is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dat contract is voltooid.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zullen worden bewaard totdat aan dat belang is voldaan. De Gebruiker kan nadere informatie verkrijgen over het rechtmatige belang dat door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt nagestreefd in de desbetreffende onderdelen van dit document of door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de verantwoordelijke de Persoonsgegevens langer bewaren totdat de toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast kan de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zijn Persoonsgegevens langer te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op last van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaringstermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Na afloop van deze periode kan het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid dan ook niet meer worden uitgeoefend.

Doeleinden van de verwerking van verzamelde gegevens

De Gegevens van de Gebruiker worden verzameld om de Gegevensbeheerder in staat te stellen de Dienst te verlenen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, te reageren op verzoeken of handhavingsacties, zijn rechten en belangen (of die van Gebruikers of derden) te beschermen, eventuele kwaadaardige of frauduleuze activiteiten te identificeren, alsmede voor de volgende doeleinden: Statistieken, Contact opnemen met de Gebruiker, Weergave van inhoud van externe platforms, Hosting en backend-infrastructuur, Remarketing en behavioral targeting en Interactie met sociale netwerken en externe platforms.

Voor gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en de Persoonsgegevens die voor elk doel worden verwerkt, kan de Gebruiker de rubriek "Details van de verwerking van Persoonsgegevens" raadplegen.

 

Details van de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:

 • Contact opnemen met de gebruiker

  Telefonisch contact (deze website)

  Gebruikers die hun telefoonnummer hebben opgegeven, kunnen worden gecontacteerd voor commerciële of promotionele doeleinden met betrekking tot deze website, alsmede om verzoeken om ondersteuning in te willigen.

  Verwerkte persoonsgegevens: telefoonnummer.

  Mailinglijst of nieuwsbrief (deze website)

  Door zich in te schrijven voor een mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker automatisch toegevoegd aan een lijst van contactpersonen aan wie e-mailberichten met informatie, waaronder commerciële en promotionele informatie, met betrekking tot deze Website kunnen worden gestuurd. Het e-mailadres van de Gebruiker kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van het registreren op deze Website of het doen van een aankoop.

  Verwerkte persoonsgegevens: e-mail.

  Contactformulier (deze website)

  Door het contactformulier in te vullen met zijn of haar eigen Gegevens, stemt de Gebruiker in met het gebruik ervan om te reageren op verzoeken om informatie, offertes, of van een andere aard zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.

  Verwerkte persoonsgegevens: achternaam; e-mail; voornaam; telefoonnummer.

 • Hosting en backend-infrastructuur

  Dit soort diensten zijn bedoeld om gegevens en bestanden te hosten die de werking van deze Website mogelijk maken, de verspreiding ervan mogelijk te maken en een gebruiksklare infrastructuur te bieden om specifieke functionaliteiten van deze Website te leveren.

  Sommige van de hieronder vermelde diensten kunnen op geografisch verspreide servers werken, waardoor het moeilijk is de werkelijke locatie te bepalen waar Persoonsgegevens worden opgeslagen.

  ArubaCloud (Aruba S.p.A.)

  ArubaCloud is een hostingdienst die wordt aangeboden door Aruba S.p.A..

  Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

  Plaats van verwerking: Italië - Privacybeleid.

 • Interactie met sociale netwerken en externe platforms

  Met dit type dienst kunt u rechtstreeks vanuit de pagina's van deze Website communiceren met sociale netwerken of andere externe platforms.
  De interacties en informatie die door deze Website worden verkregen, zijn in elk geval onderworpen aan de privacyinstellingen van de Gebruiker voor elk sociaal netwerk.
  Dit soort diensten kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer Gebruikers er geen gebruik van maken.
  Het wordt aanbevolen om de verbinding met de respectieve diensten te verbreken om ervoor te zorgen dat de gegevens die op deze Website worden verwerkt, niet naar uw profiel worden teruggekoppeld.

  Facebook Like-knop en sociale widgets (Facebook Ireland Ltd)

  De Facebook "Like"-knop en de sociale widgets zijn diensten voor interactie met het sociale netwerk van Facebook, aangeboden door Facebook Ireland Ltd.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

  Tweet-knop en sociale widgets van Twitter (Twitter, Inc.)

  De Tweet-button en Twitter social widgets zijn diensten voor interactie met het sociale netwerk Twitter, aangeboden door Twitter, Inc.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

  Linkedin sociale knop en widgets (LinkedIn Corporation)

  De LinkedIn social button en widgets zijn diensten voor interactie met het sociale netwerk van Linkedin, geleverd door LinkedIn Corporation.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

  Pin it-knop en sociale widgets van Pinterest (Pinterest, Inc.)

  De Pinterest "Pin it" knop en sociale widgets zijn diensten voor interactie met het Pinterest platform, geleverd door Pinterest Inc.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

 • Remarketing en behavioral targeting

  Dit type dienst stelt deze Website en zijn partners in staat om te communiceren, te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van het eerdere gebruik van deze Website door de Gebruiker.
  Deze activiteit wordt vergemakkelijkt door het bijhouden van Gebruiksgegevens en het gebruik van Tracking Tools om informatie te verzamelen die vervolgens wordt doorgegeven aan partners die remarketing- en behavioral targeting-activiteiten beheren.
  Sommige diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
  Naast de opt-out-functies die door de onderstaande diensten worden aangeboden, kan de gebruiker zich ook uitschrijven door de opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

  Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om niet deel te nemen aan bepaalde reclamefuncties via de overeenkomstige configuratieopties voor het toestel, zoals de configuratieopties voor reclame op mobiele toestellen of de algemene reclameconfiguratie.

  Facebook remarketing (Facebook Ierland Ltd)

  Facebook Remarketing is een remarketing- en behavioral targeting-dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze website koppelt aan het Facebook advertentienetwerk.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid - Opt-out.

  Remarketing Google Ads (Google Ierland Limited)

  Google Ads Remarketing is een remarketing- en behavioral targeting-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited en die de activiteit van deze website koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads en de DoubleClick-cookie.

  Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van Google-cookies voor het aanpassen van advertenties door naar de advertentie-instellingen van Google te gaan.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid - Opt-out.

 • Statistieken

  De diensten in dit onderdeel stellen de Gegevensverwerker in staat verkeersgegevens te controleren en te analyseren en dienen om het gedrag van de Gebruiker te volgen.

  Google Analytics met geanonimiseerde IP (Google Ireland Limited)

  Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om uw gebruik van deze Website te evalueren, rapporten samen te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn advertentienetwerk in context te plaatsen en te personaliseren.
  Deze Google Analytics-integratie anonimiseert uw IP-adres. De anonimisering werkt door het inkorten van het IP-adres van de Gebruikers binnen de grenzen van de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het IP-adres naar de servers van Google worden gestuurd en binnen de Verenigde Staten worden ingekort.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid - Opt-out.

  Facebook Ads conversiemonitoring (Facebook pixel) (Facebook Ierland Ltd)

  De Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) is een statistische dienst van Facebook Ireland Ltd die gegevens van het Facebook advertentienetwerk koppelt aan acties die binnen deze website worden uitgevoerd. De Facebook-pixel monitort conversies die kunnen worden toegeschreven aan Facebook Ads, Instagram en het Audience Network.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

  Conversiebewaking door Google Ads (Google Ireland Limited)

  Het bijhouden van conversies via Google Ads is een statistische dienst van Google Ireland Limited die de gegevens van het Google Ads netwerk koppelt aan de acties die binnen deze Website worden uitgevoerd.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

 • Inhoud van externe platforms weergeven

  Dit type dienst maakt het mogelijk om direct vanaf de pagina's van deze Website inhoud weer te geven die op externe platforms wordt gehost, en om daarmee te interageren.
  Dit type dienst kan nog steeds gegevens verzamelen over het webverkeer met betrekking tot de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer de gebruikers er geen gebruik van maken.

  Google Maps-widget (Google Ireland Limited)

  Google Maps is een kaartweergavedienst die wordt beheerd door Google Ireland Limited en die deze Website in staat stelt om dergelijke inhoud in zijn pagina's te integreren.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

  Vimeo Video (Vimeo, LLC)

  Vimeo is een dienst voor de weergave van video-inhoud die wordt beheerd door Vimeo, LLC, en die deze Website in staat stelt om dergelijke inhoud in zijn pagina's te integreren.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

  YouTube Video Widget (Google Ierland Limited)

  YouTube is een dienst voor de weergave van video-inhoud die wordt beheerd door Google Ireland Limited, die deze Website in staat stelt deze inhoud in zijn pagina's te integreren.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Traceermiddel.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

  YouTube-videowidget zonder cookies (Google Ireland Limited)

  YouTube is een dienst voor het bekijken van video-inhoud die wordt beheerd door Google Ireland Limited en die deze Website in staat stelt dergelijke inhoud op te nemen in zijn pagina's.
  Deze widget is zo ingesteld dat YouTube geen informatie en cookies over Gebruikers op deze Website opslaat, tenzij zij de video afspelen.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

  Google Fonts (Google Ierland Limited)

  Google Fonts is een dienst voor het weergeven van lettertypen die wordt beheerd door Google Ireland Limited en die deze website in staat stelt dergelijke inhoud in zijn pagina's te integreren.

  Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

 

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

In het bijzonder heeft de Gebruiker recht op:

 • toestemming op elk moment intrekken. De Gebruiker kan de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens intrekken.
 • zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer dit gebeurt op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Nadere bijzonderheden over het recht van verzet zijn te vinden in het onderstaande punt.
 • toegang tot hun gegevens. De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkte gegevens, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
 • te verifiëren en om rectificatie te verzoeken. De Gebruiker kan de juistheid van zijn/haar Gegevens verifiëren en verzoeken dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • de beperking van de verwerking te verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker verzoeken om beperking van de verwerking van zijn Gegevens. In dat geval zal de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet voor een ander doel verwerken dan de opslag ervan.
 • te verkrijgen dat hun Persoonsgegevens worden gewist of verwijderd. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker verzoeken dat de Gegevens door de Gegevensverwerker worden gewist.
 • hun gegevens te ontvangen of ze te laten overdragen aan een andere eigenaar. De Gebruiker heeft het recht zijn of haar Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, zonder belemmering aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten overdragen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op contractuele maatregelen in verband met het contract.
 • Dien een klacht in. De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of gerechtelijke stappen ondernemen.

Details van het recht van bezwaar

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van overheidsbevoegdheden die aan de verantwoordelijke voor de verwerking toekomen of ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, hebben Gebruikers het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met hun bijzondere situatie.

De gebruikers worden eraan herinnerd dat zij, indien hun gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, zonder opgaaf van redenen bezwaar kunnen maken tegen de verwerking. Om te weten te komen of de verantwoordelijke voor de verwerking gegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerkt, kunnen de gebruikers de respectieve delen van dit document raadplegen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om hun rechten uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Controller die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.

Cookiebeleid

Deze Website maakt gebruik van Tracking Tools. Voor meer informatie kan de gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

De cookies die wij gebruiken zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

Hieronder vindt u de volledige lijst van alle cookies die op de site worden gebruikt:

CookieBeschrijving
Tecnici
tc_mtm_vars_lastUtilizzato dal sistema per individuare l’ultima campagna pubblicitaria di origine.
tc_mtm_varsUtilizzato dal sistema per individuare le campagne pubblicitarie di origine.
_pk_ses.*.*Cookie di prima parte per statistiche di utilizzo che raccoglie dati anonimi e in forma aggregata per statistiche riservate agli amministratori del sito
_pk_id.*.*Cookie di prima parte per statistiche di utilizzo che raccoglie dati anonimi e in forma aggregata per statistiche riservate agli amministratori del sito
__cfduidDe cookie wordt door cdn-diensten zoals CloudFare gebruikt om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
_GRECAPTCHADit cookie wordt geplaatst door Google. Naast bepaalde standaardcookies van Google, stelt reCAPTCHA een verplichte cookie in (_GRECAPTCHA) wanneer deze wordt uitgevoerd om de risicoanalyse uit te voeren.
bekeken_cookie_beleidDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.
cookielawinfo-checkbox-nodigDeze cookie wordt geplaatst door de GDPR cookie consent plug-in. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor cookies op te slaan in de categorie "Vereist".
cookielawinfo-checbox-functioneelDeze cookie wordt geplaatst door de GDPR cookie consent plug-in. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor cookies in de categorie "Functioneel" op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-performanceDeze cookie wordt geplaatst door de GDPR cookie consent plug-in. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan.
cookielawinfo-checbox-analyticsDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR cookie consent plug-in. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor cookies in de categorie "Analytics" op te slaan.
cookielawinfo-checbox-othersDeze cookie wordt geplaatst door de GDPR cookie consent plug-in. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor cookies op te slaan in de "Other.
cookielawinfo-checkbox-advertentieDe cookie wordt ingesteld door de GDPR cookie toestemming om de toestemming van de gebruiker voor cookies in de categorie "Reclame" vast te leggen.
Prestaties
YSCDeze cookie wordt ingesteld door Youtube en wordt gebruikt om het aantal weergaven van ingesloten video's bij te houden.
Analytics
vuidHet domein van deze cookie is eigendom van vimeo. Deze cookie wordt door vimeo gebruikt om traceringsinformatie te verzamelen. Het stelt een unieke ID in voor het insluiten van video's op de website.
Adverteerders
BEZOEKER_INFO1_LIVEDit cookie wordt geplaatst door Youtube. Wordt gebruikt om de informatie bij te houden van YouTube-video's die op een website zijn ingesloten.
test_cookieDit cookie wordt ingesteld door doubleclick.net. Het doel van de cookie is te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
IDEGebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website gebruikt en eventuele andere advertenties voor het bezoek aan de website. Het wordt gebruikt om gebruikers advertenties voor te schotelen die voor hen relevant zijn op basis van hun gebruikersprofiel.
Meer
HGkZJKNohBvt_IbGeen beschrijving
TOESTEMMINGGeen beschrijving
GTmeiJEnOGeen beschrijving
VIRsDotb-Geen beschrijving

Nadere informatie over de behandeling

Juridische verdediging

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Gegevensbeheerder worden gebruikt in gerechtelijke procedures of in de voorbereidende stadia van dergelijke procedures, teneinde de Gebruiker te verdedigen tegen misbruik bij het gebruik van deze Website of de daaraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart dat hij/zij zich ervan bewust is dat de Verantwoordelijke voor de verwerking verplicht kan zijn de Gegevens op bevel van de overheid openbaar te maken.

Specifieke informatie

Op verzoek van de Gebruiker kan deze Website, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten, of over het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor operationele en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Website en de diensten van derden die er gebruik van maken, systeemlogs verzamelen, d.w.z. bestanden waarin interacties worden vastgelegd en die ook Persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de Gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Nadere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verantwoordelijke voor de verwerking via de contactgegevens.

Reactie op "Do Not Track"-verzoeken

Deze Website ondersteunt geen "Do Not Track" verzoeken.
Om te weten te komen of de gebruikte diensten van derden deze ondersteunen, wordt de gebruiker verzocht hun respectieve privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Gegevensverwerker behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Website, alsmede, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving te sturen aan Gebruikers via een van de contactgegevens waarover hij beschikt. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig en let daarbij op de laatste wijzigingsdatum die onderaan is vermeld.

Indien de wijzigingen gevolgen hebben voor een verwerking waarvan de rechtsgrondslag toestemming is, zal de verantwoordelijke voor de verwerking indien nodig opnieuw de toestemming van de Gebruiker vragen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Data)

Persoonsgegevens zijn alle informatie die, direct of indirect, zelfs in combinatie met andere informatie, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeerbaar of identificeerbaar maken.

Gebruiksgegevens

Dit is de informatie die automatisch wordt verzameld via deze Website (met inbegrip van toepassingen van derden die in deze Website zijn geïntegreerd), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze Website, URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het serverantwoord aangeeft (succesvol, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de bezoeker worden gebruikt, de verschillende tijdsconnotaties van het bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina is doorgebracht) en details van de route die door de bezoeker is gevolgd.), het land van herkomst, de kenmerken van de door de bezoeker gebruikte browser en besturingssysteem, de verschillende tijdsconnotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina is doorgebracht) en de details van de binnen de Applicatie gevolgde route, met name wat betreft de volgorde van de geraadpleegde pagina's, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Website gebruikt en die, tenzij anders vermeld, de betrokkene is.

Geïnteresseerd

de natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerker (of Manager)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsdienst en elke andere entiteit die namens de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of houder)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, alsmede de instrumenten die zijn goedgekeurd, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De eigenaar van deze website is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, tenzij anders vermeld.

Deze Website (of deze Applicatie)

Het hardware- of software-instrument waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De Dienst die door deze Website wordt aangeboden zoals gedefinieerd in de relevante voorwaarden (indien van toepassing) op deze site/toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, wordt elke verwijzing in dit document naar de Europese Unie geacht betrekking te hebben op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn traceerinstrumenten die bestaan uit kleine stukjes gegevens die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen.

Traceerhulpmiddel

Traceermiddel betekent elke technologie - bijv. cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld door het verzamelen of opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische referenties

Dit privacybeleid is opgesteld op basis van meerdere wettelijke regelingen, waaronder de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders vermeld, is dit privacybeleid uitsluitend van toepassing op deze Website.